Säännöt

Malmön Suomi Yhdistyksen säännöt

 §1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Malmön Suomi Yhdistys , ruotsiksi Malmö Suomi Förening, ja sen kotipaikkakunta on Malmö . Yhdistys kuuluu jäsenenä Ruotsinsuomalaisten Keskusliittoon, josta näissä säännöissä jäljempänä käytetään nimitystä Liitto, ja sen Etelä-Ruotsin piiriin.

 §2 Tarkoitus ja toimintatapa

2.1 Tarkoitus

Yhdistys toimii ruotsinsuomalaisen vähemmistön etu- ja harrastusjärjestönä. Yhdistys edistää ruotsinsuomalaisten yhteisiä sosiaalisia ja kulttuurisia pyrkimyksiä, demokraattisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä yhdistyksessä että yhteiskunnassa.

Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Yhdistys edistää ruotsinsuomalaisen vähemmistön aktiivista osallistumista Ruotsin yhteiskunta-elämään, sen kehittymistä kaksikieliseksi, pohjoismaista ja Eurooppalaista yhteistyötä käytän-nössä toteuttavaksi väestöryhmäksi.

Yhdistys toteuttaa tavoitteitaan ja harjoittaa muuta toimintaansa piirikokousten, liiton periaateohjelman ja muiden liittokokouksen päätösten mukaisesti.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä järjestää taloudellista toimintaa.

(2.2 Toimintatapa)

(Yhdistys, esim. erityisyhdistys, voi kirjata toimintatavastaan pykälän tähän kohtaan, jos se niin haluaa)

§3 Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Yhdistys on velvollinen pitämään jäsenistään luetteloa. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.

 §4 Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta seuraavaksi toimintavuodeksi päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksuun sisältyvät sekä liitolle että piirille suoritettavat jäsenmaksuosuudet.

§5 Jäsenyyden päättyminen

Jäsen, joka rikkoo näitä sääntöjä tai joka toiminnallaan aiheuttaa yhdistykselle tai sen pyrkimyksille vahinkoa, voidaan johtokunnan ja yhdistyksen kokouksen esityksestä ja liittohallituksen kokouksen päätöksellä erottaa yhdistyksen ja järjestön jäsenyydestä. Erottamisesityksestä on johtokunnan ilmoitettava asianomaiselle vähintään viikkoa ennen sitä kokousta, jossa erottamisesta päätetään. Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.

§6 Yhdistyksen päätäntäelimet

Yhdistyksen päätäntäelimet ovat yhdistyksen kokous ja johtokunta.

§7 Toiminta- ja tilivuosi

Yhdistyksen toiminta ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilin-päätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille hyvissä ajoin ennen kevätkokousta.

Valitun tilintarkastajan tulee olla hyvin perillä yhdistyksen taloudenhoidosta ja hallinnosta. Tilintarkastajalla ei saa olla esteellisyyttä riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen.

 §8 Yhdistyksen jäsenkokous

1. Tehtävä

Yhdistyksessä käyttävät päätäntävaltaa sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti johtokunnalta saman asian käsittelemistä varten.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen 15. maaliskuuta ja syyskokous ennen 15. joulukuuta.

2. Äänivallan käyttö kokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus ainoastaan yhdistyksen jäsenillä. Kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo-, puhe-ja esitysoikeus. Yhdistyksen kokouksessa tehdään päätökset yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi niissä kysymyksissä, joiden käsittelystä on määrätty toisin näissä säännöissä.
Äänestys suoritetaan avoimena, ellei joku kokouksen osanottaja vaadi suljettua äänestystä. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Äänioikeutta ei yhdistyksen kokouksissa voi käyttää valtakirjalla.

3. Kokouskutsu

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava jäsenille edellisen kevätkokouksen määrittelemällä tavalla vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja yhdistyksen muuhun kokoukseen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.

4. Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen sääntöjenmukaisuus

2. Läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeudesta päättäminen

3. Kokouksen työjärjestys

4. Kokouksen puheenjohtajien, sihteerien ja pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5. Johtokunnan ja mahdollisten jaostojen toimintakertomusten hyväksyminen

6. Yhdistyksen ja mahdollisten jaostojen tilinpäätöksen ja tilintarkastajien siitä antaman lausunnon esitteleminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille7. Yhdistyksen edustajien valitseminen liiton kokouksiin.

8. Vaalivaliokunnan valinta

9. Yhdistysten kokousten koollekutsumistapa

10. Liittohallituksen esittämät asiat

11. Johtokunnan muut kokoukselle esittämät asiat

12. Jäsenten kevätkokoukselle esittämät asiat

5. Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen sääntöjenmukaisuus

2. Läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeudesta päättäminen

3. Kokouksen työjärjestys

4. Kokouksen puheenjohtajien, sihteerien ja pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5. Jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi

6. Palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen

7. Yhdistyksen ja mahdollisten jaostojen talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen

8. Yhdistyksen puheenjohtajan, johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta

9. Tarvittavien toimikuntien ja valiokuntien asettaminen ja niiden johtajien (puheenjohtajien) nimeäminen

10. Yhdistyksen edustajien valinta piirin kokouksiin

11. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta tarkastamaan seuraavan toimintavuoden hallintoa, taloudenhoitoa ja tilejä

12. Liittohallituksen esittämät asiat

13. Johtokunnan muut kokoukselle esittämät asiat

14. Jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat

6. Aloitteet

Jäsenaloitteet ja -asiat on ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Piirin kevätkokoukselle tarkoitetut jäsenaloitteet on toimitettava johtokunnalle ennen 15. tammi-kuuta ja piirin syyskokoukselle tarkoitetut ennen 1. syyskuuta.

Piirikokoukselle tarkoitettu aloite on toimitettava piirihallitukselle kahden (2) viikon sisällä. Jäsenen liittokokousaloite on toimitettava yhdistykselle ennen liittokokousta edeltävää vuodenvaihdetta.
Jäsenyhdistyksen on toimitettava aloite liittohallitukselle (10) viikkoa ennen liittokokouksen alkua.

§9 Johtokunta

1. Tehtävät

Yhdistyksen toimeenpaneva elin on johtokunta.

2. Jäsenet

Johtokuntaan kuuluvat seuran puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) jäsentä, joiden keskuudesta johtokunta valitsee yhden tai useamman varapuheenjohtajan.

Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan korkeintaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Muut johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa.

Johtokuntaan kuuluu lisäksi vähintään kaksi (2) varajäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen työntekijät voivat valita keskuudestaan yhden (1) täysivaltaisen jäsenen ja tälle varajäsenen. Johtokuntaan valittavan henkilön on oltava liiton jäsen.

Jos johtokunnan jäsen siirtyy yhdistyksen päätoimiseksi työntekijäksi, hänen tulee jättää paikkansa johtokunnassa.

3. Koollekutsuminen

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai, tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä vaatii sitä. Kokouskutsu on toimitettava myös tilintarkastajille.

4. Päätösvaltaisuus

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtoja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

§10 Jaostot

1. Toiminnan kannalta tarpeelliset jaostot

Yhdistyksen kokous perustaa toiminnan kannalta tarpeelliset jaostot. Päätös jaoston lakkautta-misesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Jaoston puheenjohtaja ja sen tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistetaan yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen kokous voi päättää jaoston ohjesäännöstä. Jaoston jäsenet suunnittelevat toiminnan ja valitsevat henkilöt johtamaan toimintaa. Jaoston tilit ja toiminta ovat osa yhdistyksen tilejä ja toimintaa. Jaosto voi liittyä RSKL:n erityisliiton jäseneksi.

§11 Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa, siis kaksi henkeä yhdessä. Yhdistys nimeää yhden (1) johtokunnan jäsenen kirjoittamaan nimen sihteerin asemesta.
Johtokunta voi myös antaa jollekulle oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimi tiettyjen asioiden, kuten taloudenhoidon osalta.

§12 Yhdistyksen purkaminen ja liitosta eroaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta ja liitosta eroamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä täytyy kulua vähintään yksi (1) kuukausi. Yhdistyksen purkamiseen ja liitosta eroamiseen vaaditaan, että vähintään neljä viidesosaa (4/5) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä äänestää purkamisen puolesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja arkisto luovutetaan liitolle.

© Jarno Ovaska 2017